NASA วางแผนเตรียมสร้างรางรถไฟบนดวงจันทร์

องค์การอวกาศนาซา (NASA) วางแผนเตรียมสร้างรางรถไฟบนดวงจันทร์ เพื่อเตรียมพร้อมด้า…