2 เมษายน ของทุกปีเป็น วันหนังสือเด็กแห่งชาติ

วันหนังสือเด็กแห่งชาติ

วันที่ 2 เมษายน ของทุกปีเป็น วันหนังสือเด็กแห่งชาติ

กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า คณะกรรมการนานาชาติด้านหนังสือเด็กและเยาวชน (International Board on Book for Young People – IBBY) ได้ประกาศให้วันที่ 2 เมษายน เป็น “วันหนังสือเด็กแห่งชาติสากล” ซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีโดยในปี พ.ศ.2548 นับเป็นปีมหามงคลที่ ทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษา

นับแต่ปี พ.ศ. 2510 ในช่วงวันคล้ายวันเกิดของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน ผู้แต่งนิทานเรื่อง “ลูกเป็ดขี้เหร่” ซึ่งตรงกับวันที่ 2 เมษายน จะมีการฉลอง “วัน (International Children’s Book Day (ICBD))” เพื่อจุดประกายความรักการอ่านและสร้างเสริมความสนใจในหนังสือเด็ก ขณะเดียวกันวันดังกล่าวตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดให้วันที่ 2 เม.ย. ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “(International Children’s Book Day (ICBD))”” ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2548

เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมการอ่าน ทรงประพันธ์บทพระราชนิพนธ์สำหรับเด็กและเยาวชนมาแต่ครั้งทรงพระเยาว์ พระปรีชาสามารถทางด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประกอบกับเป็นการสะท้อนให้เห็นความตั้งใจในการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านและพัฒนาหนังสือสำหรับเด็ก รวมทั้งพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

มีงานศึกษาหนึ่งที่สรุปว่าความชอบในการอ่านนวนิยายอย่างยิ่ง สามารถเพิ่มสภาวะการพักเชื่อมต่อของสมอง (the brain’s resting state connectivity) และการทำงานโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอ่านนวนิยายจะช่วยพัฒนาการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของผู้อ่าน และช่วยพัฒนาเรื่องของจินตนาการ ความเชื่อมโยงของสมอง แม้แต่ตอนที่เราเลิกอ่านไปแล้ว


TAGS : Ngthai

Similar Posts