เว็บช้าง

วันช้างไทย

วันช้างไทย ตรงกับวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี

“ช้าง” ถือเป็นหนึ่งในสัตว์มงคล คู่บ้านคู่เมืองตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน วันช้างไทย จึงได้มีการริเริ่มจากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย

ครั้งหนึ่งประเทศสยามเคยใช้ “ช้างเผือก” เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ ช้างมีบทบาทสำคัญในการสร้างชาติตามประวัติการทำยุทธหัตถี จึงเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของช้างจึงมีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษากำหนด “วันช้างไทย” ขึ้นในวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี

ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้น นับเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์
หลายสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการในจังหวัดต่าง จะจัดกิจกรรมในวันช้างไทย เพื่อให้คนตระหนักถึงความสำคัญ โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ งานสัมมนา กิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ประกวดการเขียนเรียงความ วาดภาพระบายสี
ขณะที่ตามปางช้างต่าง ๆ จะจัดแสดงโชว์ช้าง เพื่อให้เห็นความน่ารักและความสามารถหลากหลายของช้าง บางจังหวัดยังมีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนให้ช้างได้ล้อมวงกินผลไม้อย่างเอร็ดอร่อย
เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหน ตลอดจนให้ความสําคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น…

 

Tags : onep

Similar Posts