OPENAI เผยปัญญาประดิษฐ์ AI อาจมีจิตสำนึกเหมือนกับมนุษย์มาตั้งแต่เริ่มแรก

นักวิทยาศาสตร์

OPENAI เผย ปัญญาประดิษฐ์ AI อาจมีจิตสำนึกเหมือนกับมนุษย์มาตั้งแต่เริ่มแรก

องค์กรไม่แสวงหากำไร OpenAI ได้มีการกล่าวถึงระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ว่า “โครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้ในการเลียนแบบสมองมนุษย์ให้ปรับเข้ากับระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นลึก ๆ แล้วมันอาจเป็นโครงข่ายที่ช่วยให้ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถคิดเองได้”
ถือเป็นอีกมุมมองหม่ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลานี้แนวคิดดังกล่าวเริ่มกลายเป็นที่ยอมรับมากขึ้นหลังจากการที่คณะวิจัยทางด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ได้มีการวิเคราะห์เรื่องนี้มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี

ทั้งนี้เขากำลังทำการวิจัยเกี่ยวกับการแสดงอารมณ์ความรู้สึกและความอ่อนไหวของระบบปัญญาประดิษฐ์และการแสดงปฎิกิริยาออกมาในรูปแบบต่าง ๆ โดยทีมงานนักวิจัยกำลังศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบความคิดของระบบปัญญาประดิษฐ์ AIIlya Sutskever หัวหน้าวิทยาศาสตร์ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป เป็นเทคโนโลยีเครื่องจักรที่สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในทุกวันนี้ให้กับมนุษย์ ก่อนที่จะเตือนว่าการสร้างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นมาอาจเป็นเทคโนโลยีที่สามารถสร้างความเป็นเผด็จการขึ้นมาได้ในอนาคต

tags : futurism

Facebook

Similar Posts