เอชอาร์เอส บาย สตาร์ค (HRS by Starck)

HRS by Starck

HRS by Starck ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก

ได้แก่ ส่วนหัวจ่ายที่ให้รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนเข้ามาใช้บริการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจน กับส่วนเก็บเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับสำรองเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของสถานีบริการ

โดยจุดเด่นสำคัญอยู่ที่ส่วนหัวจ่าย ซึ่งรองรับการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนด้วยอัตรา 14, 40 หรือ 80 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับรุ่นหัวจ่ายที่ให้บริการ ซึ่งจ่ายไฮโดรเจนในรูปแบบบีบอัดที่แรงดัน 350 บาร์ หรือ 700 บาร์ รองรับแหล่งไฮโดรเจนจากถังเก็บแบบอัดแรงดัน (Pressurised storage) ระบบเคมีจากการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า (Electrolyser) หรือท่อน้ำส่งและไฮโดรเจนชีวภาพด้วย

เป้าหมายของ HRS คือการพิสูจน์ว่าเชื้อเพลิงพลังงานไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่สามารถใช้งานได้จริงและมอบประสบการณ์การใช้งานไม่ต่างจากพลังงานน้ำมัน ตามเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนและการเพิ่มสัดส่วนการใช้งานพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นวาระร่วมกันในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP28 ในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ฟิลิปส์ สตาร์คยังได้ร่วมออกแบบหัวจ่ายเชื้อเพลิงแบบใหม่ให้มีส่วนที่โปร่งแสงเพื่อให้เห็นกระบวนการระหว่างเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับตัวยานพาหนะ เพื่อสื่อถึงความสะอาดและบริสุทธิ์ของพลังงานไฮโดรเจน โดยตัวต้นแบบที่ฟิลิปส์ สตาร์คออกแบบได้นำไปจัดแสดงในงาน Expo City Dubai อีกด้วย

tags : Yanko Design

Facebook

Similar Posts