FACEBOOK เตรียมเพิ่ม VAT 7% จากการยิง โฆษณาบนเฟซบุ๊ก (ADS) ในไทยเริ่ม ก.ย.นี้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎหมายเก็บภาษี “อี-เซอร์วิส”

FACEBOOK เตรียมเพิ่ม VAT 7% จากการยิง โฆษณาบนเฟซบุ๊ก (ADS) ในไทยเริ่ม ก.ย. นี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ.2567 ซึ่งจะเป็นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากผู้ให้บริการต่างประเทศ กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศที่มีรายได้ในประเทศไทย โดย พ.ร.บ. จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่บทบัญญัติที่มีผลแก้ไขเปลี่ยนแปลงการเสียหรือนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม 

กำหนดให้ใช้บังคับในประเทศไทยจะเสียอยู่ที่อัตรา 7% นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2021 เป็นต้นไป  โดยจะมีผลต่อผู้ลงโฆษณาที่ตั้งค่าประเทศไทยเป็นประเทศ ‘เป้าหมายการขาย’ กับ และในการตั้งค่าชำระเงินนั้นผู้ใช้จะต้องเพิ่มหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นการแสดงบนใบเสร็จค่าโฆษณา

ทั้งนี้ เฟซบุ๊ก จะไม่บวกภาษีมูลค่าเพิ่มในการซื้อโฆษณาบน เฟซบุ๊ก และผู้ใช้มีหน้าที่คำนวนและจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยด้วยตนเอง ภายใต้ระบบการนำส่งภาษี ตามกฏหมายภาษีของประเทศไทยที่ระบุไว้ในประมวลรัษฎากร หมวดภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตราที่ 83/6 (2)

ตามการประกาศดังกล่าวก็เท่ากับว่า เมื่อผู้ใช้มีการยิง Ads บน เฟซบุ๊ก จำนวนเงิน 1000 บาท ก็จะต้องจ่ายเงินที่ 1070 บาท สำหรับใครที่ชำระผ่านบัตรเครดิตในรายงานจะแจ้งยอดที่ 1000 บาท แต่จะเรียกเก็บจริงที่ 1070 บาท ส่วนใครที่ใช้วิธีการเติมเงินเข้าไปตัวเงินดังกล่าวก็จะถูกใช้ไม่เต็มจำนวน แต่จะหักไป 7% นั้นเอง

ทั้งนี้ กรมสรรพากรประเมินว่า จะมีรายได้เพิ่มจากการเก็บภาษีตัวนี้ราว 5,000 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากขณะนี้พฤติกรรมผู้บริโภคมีการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก

 

tags : prachachat , เฟซบุ๊ก

Facebook

Similar Posts