แอลกอฮอล์ 2022

นิสัยชอบดื่มแอลกอฮอล์ “คนเดียว”

นิสัยชอบดื่มแอลกอฮอล์ "คนเดียว" ตอนเด็ก เสี่ยงเป็น "โรคพิษสุรา" ตอนโต

การวิจัยครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยคาร์เนจี เมลลอน ในเพนซิลเวเนีย ซึ่งสนใจศึกษาเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮออล์ของลุ่มคนหนุ่มสาวในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กระตุ้นให้เกิดภาวะความเครียด ซึ่งส่งผลให้คนดื่มแอลกอลฮอล์มากขึ้น

“งานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นปริมาณการดื่ม “อย่างโดดเดี่ยว” ที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่เกิดโรคระบาด” คาเซย์ ครีสเวลลื ผู้เขียนงานวิจัยชิ้นนี้ระบุ

เนื่องจากในช่วงที่เกิดโรคระบาด ที่ผับ บาร์ และสถานที่นัดพบต่างๆ ปิดชั่วคราว ทำให้คนต้องหันไปดื่มคนเดียวมากขึ้น

“เหตุผลหลักที่คนหนุ่มสาวดื่มคนเดียวก็เพื่อรับมือกับความรู้สึกด้านลบและความเครียด การระบาดใหญ่อาจทำให้ผู้ดื่มคนเดียวมีวิถีการบริโภคเครื่องดื่มของมึนเมาเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ้ครื่องดื่มของมึนเมามากขึ้น” ครีสเวลล์กล่าว 

ยังมีสิ่งที่น่าสนใจที่ถูกค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้อีก นั่นคือ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างวัยรุ่นหญิงและชายแล้ว ปริมาณการดื่มคนเดียวของวัยรุ่นผู้หญิงมีมากกว่าในผู้ชาย

แอลกอฮอล์

การศึกษาครั้งนี้ใช้เวลานานถึง 17 ปี

ผู้เข้าร่วมงานวิจัยครั้งนี้ คือกลุ่มวัยรุ่นจำนวน 4,500 คน พวกเขาถูกขอให้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับนิสัยการดื่ม ในช่วงที่กำลังเรียนปีสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมฯปลาย

คณะวิจัยทำแบบสอบถาม 2 รอบ รอบแรกตอนนี้พวกเขาอายุระหว่าง 22-23 ปี และอีกครั้ง ตอนที่อายุ 35 ปี

จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามทั้งสองครั้ง มาเปรียบและวิเคราะห์หาผลลัพธ์ของนิสัยการดื่มในช่วงวัยรุ่น ว่าจะสามารถส่งผลต่อสุขภาพของพวกเขาอย่างไร ในตอนที่อายุระหว่าง 30 ปี 

ผลปรากฏว่า วัยรุ่น(teenager) มีกว่า 25 เปอร์เซนต์ และคนในวัยหนุ่มสาว (young adult) มีกว่า 40 เปอร์เซนต์ มีนิสัยชอบดื่มคนเดียวมากกว่าดื่มเพื่อเข้าสังคม

เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ดื่มเพื่อสังคมเท่านั้น ผลการศึกษาพบว่า การดื่มคนเดียวในวัยมัธยมฯปลายเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการดื่มสุราได้ถึง 35 เปอร์เซนต์ เมื่ออายุ 35 ปี 

โรคที่เกิดจากการดื่มสุราที่หมายถึง คือ โรคพิษสุราเรื้อรังหมายถึงการไม่สามารถหยุดดื่มได้ การดื่มแม้ว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจต่อผู้ดื่มหรือผู้อื่นก็ตาม

ที่น่าสนใจคือ ความเชื่อมโยงของพฤติกรรมและผลลัพธ์ดังกล่าว เกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

ขนาดรูปเรื่อง web หลัก 2.2

เมื่อตรวจสอบในช่วงอายุที่มากขึ้น ในการดื่มคนเดียวในช่วงอายุ 20 ต้นๆ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังได้ถึง 60 เปอร์เซนต์ เมื่อเทียบกับผู้ที่ดื่มเพื่อเข้าสังคม แต่ในคราวนี้ ผลลัพธ์ในผู้ชายและผู้หญิงไม่มีความแตกต่างกัน

เพื่อจะลดความเสี่ยงของโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่ว่าจะมีนิสัยการดื่มแบบใด การงดดื่มสุราไปเลยได้เป็นทางที่ดีที่สุด เพราะไม่ว่าจะทางใด การดื่มสุรามีโทษมากกว่าประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้ดื่มเองและคนรอบข้างอย่างแน่นอน

Facebook

Similar Posts