รับมือพายุ

ปภ.แนะเรียนรู้ รับมือพายุ น้ำท่วมฉับพลัน ลดเสี่ยงอันตราย

 ในช่วงฤดูฝนและมีพายุเข้าหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะนำวิธีการเตรียมตัวรับมือพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่อาจจะ เกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ ดังนี้

วิธีเตรียมพร้อมรับมือพายุ

1. ติดตามพยากรณ์อากาศ

2. ตรวสอบบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรง

3. จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด

4. ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่น

5. พบเห็นเสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาไม่แข็งแรงให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

กรณีอยู่ในอาคาร

1. ไม่อยู่บริเวณดาดฟ้าหรือระเบียง เพราะอาจเสี่ยงถูกฟ้าผ่า

2. ปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันอันตรายจากพายุลมแรง

3. งดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ ป้องกันการถูกฟ้าผ่า

กรณีอยู่กลางแจ้ง

1. อยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง ป้องกันการถูกล้มทับ

2. ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า

3. งดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ลดเสี่ยงการถูกฟ้าผ่า

รับมือพายุ

tags  http://www.tonthongchai.go.th/

Facebook

Similar Posts