พาสปอร์ต

ขั้นตอนทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ 2566 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

 (Passport) หรือ หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารที่รับรองสัญชาติของผู้ถือ และเป็นเอกสารแสดงตน (identity) ของผู้ถือซึ่งออกให้โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศสำหรับใช้เดินทางระหว่างประเทศ ข้อมูลสำคัญที่ปรากฏบนหนังสือเดินทาง ได้แก่ ชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ และสถานที่เกิดของผู้ถือหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางไม่ได้ให้สิทธิ์ผู้ถือเข้าไปในประเทศอื่น และไม่ให้ความคุ้มครองหรือสิทธิอื่นๆ ขณะอยู่ต่างประเทศหากไม่มีข้อตกลงพิเศษ แต่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางในการเดินทางกลับประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง ความคุ้มครองจากข้อตกลงระหว่างประเทศ และสิทธิที่จะได้รับจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศผู้ออกหนังสือเดินทาง แต่จะไม่แสดงที่อยู่ในประเทศที่ออกหนังสือเดินทางของผู้ถือหนังสือเดินทาง

หากต้องการเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องทำ (Passport) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ 2566 เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

อกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ

1.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
2.สูติบัตรฉบับจริง ในกรณีที่อายุไม่ถึง 15 ปี
3.บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

 • สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพาสปอร์ต สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป

1.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
2.สูติบัตรฉบับจริง ในกรณีที่อายุไม่ถึง 15 ปี
3.บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

ขั้นตอนการยื่นขอทำPassport มีดังนี้

1.รับบัตรคิว หรือ สามารถลงทะเบียนจองคิวทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ก่อนเพื่อความรวดเร็ว
2.แสดงบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมหลักฐานอื่นๆ ที่ต้องใช้แสดง
3.วัดส่วนสูง
4.เก็บลายนิ้วมือ
5.ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา
6.ชำระค่าธรรมเนียม และ สามารถแจ้งได้ว่าจะรับPassportด้วยตนเอง (1-2 วันทำการ) หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (5-7 วันทำการ)

ลงทะเบียนจองคิวทำพาสปอร์ตล่วงหน้า ผ่านระบบออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้

ในปัจจุบันนี้สามารถลงทะเบียนจองคิวทำPassportล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว โดยเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.qpassport.in.th และปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

1.ลงทะเบียนและสมัครสมาชิกใหม่
2.กรอกข้อมูลบุคคล
3.ไปยังอีเมล์เพื่อกดลิงค์ยืนยันการลงทะเบียน
4.กดเข้าใช้ระบบจองคิวและกรอกอีเมล์และรหัสยืนยันตัวเพื่อเข้าสู่ระบบ
5.เริ่มใช้งานระบบจองคิวออนไลน์

ลงทะเบียนจองคิวทำPassportล่วงหน้า ผ่านระบบออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้

ในปัจจุบันนี้สามารถลงทะเบียนจองคิวทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว โดยเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.qpassport.in.th และปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

1.ลงทะเบียนและสมัครสมาชิกใหม่
2.กรอกข้อมูลบุคคล
3.ไปยังอีเมล์เพื่อกดลิงค์ยืนยันการลงทะเบียน
4.กดเข้าใช้ระบบจองคิวและกรอกอีเมล์และรหัสยืนยันตัวเพื่อเข้าสู่ระบบ
5.เริ่มใช้งานระบบจองคิวออนไลน์

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำ (Passport)
ค่าธรรมเนียมสำหรับการทำPassportอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 (โอนเงินได้ และหากใช้บัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียม)

 • Passportอายุไม่เกิน 5 ปี
 • เล่มปกติ 1,000 บาท (ทำได้ทุกสำนักงาน จัดส่งหนังสือเดินทางได้ทางไปรษณี โดยกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งไปรษณีย์ 2-3 วันทำการ ต่างจังหวัด จัดส่งไปรษณีย์ 3-5 วันทำการ)
 • เล่มด่วน 3,000 บาท (ทำได้ทุกสำนักงาน ก่อน 11.00 น. รับเล่มในวันเดียวกัน)
 • Passportอายุไม่เกิน 10 ปี
 • เล่มปกติ 1,500 บาท (ทำได้ทุกสำนักงาน จัดส่งหนังสือเดินทางได้ทางไปรษณีย์ โดยกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งไปรษณีย์ 2-3 วันทำการ ต่างจังหวัด จัดส่งไปรษณีย์ 3-5 วันทำการ)
 • เล่มด่วน 3,500 บาท (ทำได้ทุกสำนักงาน ก่อน 11.00 น. รับเล่มในวันเดียวกัน)

การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (เฉพาะที่กรมการกงสุล)

กรณีมารับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง
1.ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง
2.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเล่มPassport (Passport) แทน
1.ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง ซึ่งระบุการมอบอำนาจ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
3.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ
กรณีจัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์
ผู้ขอรับหนังสือเดินทาง  (Passport) ที่ชำระค่าส่งไปรษณีย์แล้วจะต้องมีผู้อยู่รอรับหนังสือเดินทาง ณ ที่อยู่ตามที่ระบุสำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์ มิฉะนั้น หากไปรษณีย์ตีกลับ ท่านจะต้องติดต่อขอรับด้วยตนเอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ หรือต้องชำระค่าบริการไปรษณีย์ใหม่เพื่อจัดส่งอีกครั้ง

หมายเหตุ

 • .ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางใดๆ ซึ่งได้ชำระแล้ว
  ไม่สามารถรับหนังสือเดินทางก่อนกำหนดที่ได้ระบุไว้ในใบรับเล่มได้
 • ระยะเวลาการจัดส่งนับจากวันที่ยื่นคำร้อง
 • กองหนังสือเดินทางขอสงวนสิทธิ์การทำลายหนังสือเดินทาง หากไม่ติดต่อหรือรับเล่มตามกำหนดภายใน 90 วัน
Facebook

Similar Posts