กรมพัฒน์ฯ จับมือ Google หนุนผู้ประกอบการรุกร้านออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่า 100,000 ราย

Saphan Digital

กรมพัฒน์ฯ จับมือ Google หนุนผู้ประกอบการรุกค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่า 100,000 ราย

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจและผู้บริโภคต้องปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ การค้าออนไลน์ หรือ e-Commerce นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุค Next Normal กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจในการส่งเสริมการค้าผ่านระบบออนไลน์เพื่อขับเคลื่อนการทำธุรกิจ e-Commerce โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก และการมีส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยี เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มการตลาดออนไลน์ ตลอดจนสร้างต้นแบบความสำเร็จด้วยการพัฒนาเชิงลึกตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้กรมพัฒน์ฯ จึงร่วมกับ Google ประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร ดำเนินโครงการ“สะพานดิจิทัล” (Saphan Digital) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป โดยการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลมาช่วยเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้คนไทยสร้างอาชีพและรายได้ด้วยตัวเองผ่านเครื่องมือดิจิทัล พร้อมกับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง โดยโครงการดังกล่าวแบ่งการอบรมออกเป็น 3 หลักสูตรคือ 

1. การสร้างร้านค้าออนไลน์ “e-Commerce track” เป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำการค้าบนโลกออนไลน์ และการสร้างหน้าร้านบนโลกออนไลน์ (website) 

2. การพัฒนาหน้าร้านสู่โลกออนไลน์ “Digitizing storefront track” เป็นการให้ความรู้เชิงลึกกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้าบนโลกออนไลน์ ตั้งแต่ การปักหมุดธุรกิจ (Google My Business) การมีระบบชำระเงิน และการส่งสินค้าออนไลน์ไว้บริการลูกค้า และ 

3. การทำโฆษณาสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร “NGO track” เป็นหลักสูตรที่จัดทำให้สำหรับ NGO ที่มีส่วนช่วยเหลือ SMEs ให้สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ในกูเกิล (Google) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการสะพานดิจิทัล คืออะไร?

“โครงการสะพานดิจิทัลจึงเสมือนเป็นตัวช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับให้สามารถเรียนรู้และทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้จริง ปิดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง ตอบโจทย์การประกอบธุรกิจในยุคโควิด-19 ที่สามารถเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา จากความร่วมมือของหน่วยงานชั้นนำต่างๆ ที่ระดมสรรพกำลัง องค์ความรู้ และเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ มาร่วมพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้ก้าวทันโลกได้อย่างเท่าเทียม”

โดยการดำเนินโครงการสะพานดิจิทัล (Saphan Digital) ระยะที่ 1 (ปี 2563) ระหว่าง 27 สิงหาคม – 21 ธันวาคม 2563 มีผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาด้านการค้าออนไลน์ในหลักสูตรปกติ On-Demand (เรียนได้ทุกเวลาที่ต้องการ) จำนวน 11,826 ราย แยกเป็น ผู้ประกอบการ SME 3,748 ราย บุคคลธรรมดา 7,979 ราย และ NGO 100 ราย 

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรมฯ มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการฐานรากเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้กับการทำการค้าออนไลน์ เพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน ส่งผลให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างยั่งยืน ให้แก่ประเทศชาติ

tags : siamrath /  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

Facebook

Similar Posts