นิด้าโพล Covid-19

‘นิด้าโพล’ เผย การเมือง เศรษฐกิจ และโควิด-19 ในปี 2564 ผลสำรวจประชาชนท้อแท้ ทั้ง ศก. และ COVID-19 ระบาดรุนแรง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจ และโควิด-19 ในปี 2564” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,326 ตัวอย่าง เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และ COVID-19 ในปี 2564

 

เศรษฐกิจปี 63 ว่าแย่แล้ว แต่ปี 64 แย่ยิ่งกว่า

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยในปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 พบว่าส่วนใหญ่ 52.19% ระบุว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะแย่ลง

 • 32.13% ระบุว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะเหมือนเดิม
 • 14.63% ระบุว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะดีขึ้น
 • 1.05% ระบุว่าเฉย ๆ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ

คนไทยคาด COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดรุนแรง
และเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ปี 2564 ในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 พบว่า 48.11% ระบุว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะรุนแรงขึ้น

 • 28.81% ระบุว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะลดน้อยลง
 • 22.10% ระบุว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะเหมือนเดิม
 • 0.98% ระบุว่าเฉย ๆ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ

เกินกว่าครึ่งมอง การเมือง 64 ยังวุ่นวายเหมือนเดิม
ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางการเมืองไทยโดยทั่วไปในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 พบว่า

 • 41.63% ระบุว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายเหมือนเดิม
 • 35.30% ระบุว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายมากขึ้น
 • 15.46% ระบุว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายน้อยลง
 • 4.22% ระบุว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะไม่วุ่นวายเลย
 • 3.39% ระบุว่าเฉย ๆ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ
 
ผลสำรวจโดย นิด้าโพล ครั้งนี้ทำการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่าง 51.36% เป็นเพศหญิง และ 48.64% เป็นเพศชาย โดย 8.75% มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ, 25.79% อยู่ปริมณฑลและภาคกลาง, 18.25% อยู่ภาคเหนือ, 33.64% อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 13.57% อยู่ภาคใต้ ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 8.82% อายุ 18 – 25 ปี, 15.16% อายุ 26 – 35 ปี, 20.89% อายุ 36 – 45 ปี, 31.60% อายุ 46 – 59 ปี และ 23.53% อายุ 60 ปีขึ้นไป

 

Tags : nidapoll

Similar Posts