World Health Day

(World Health Day)

วันอนามัยโลก ตรงกับวันที่ 7 เมษายน ของทุกปี

 “องค์การอนามัยโลก” หรือ WHO ได้กำหนด “วันอนามัยโลก” (World Health Day) โดยองค์การสหประชาชาติกำหนดวันดังกล่าวขึ้นเพื่อให้สมาชิกทุกประเทศ ได้ใช้เป็นโอกาสรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ และร่วมมือกันในการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

เมื่อ พ.ศ. 2489 ที่รัฐนิวยอร์ก การประชุมได้เล็งเห็นว่าสุขภาพของประชาชนเป็นรากฐานของสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชาติทั้งมวล จึงได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อเตรียมการสถาปนาองค์การอนามัยโลก โดยจัดการร่างธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกแล้วเสร็จ ประกาศใช้ธรรมนูญเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2491 พร้อมกันนี้ สมัชชาองค์การอนามัยโลก ได้พิจารณาให้เฉลิมฉลองวันที่ 7 เมษายน ของทุกปี เป็น “World Health Day” 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การอนามัยโลกขึ้นมา
1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วโลกให้มีพลานามัยอยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่สามารถจะทำได้ทั้งในร่างกายและจิตใจ
2. เพื่อประสานงานส่งเสริมการอนามัยระหว่างชาติ และร่วมมือกับรัฐบาลประเทศสมาชิกในการดำเนินงานตามโครงการอนามัยต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานยาและวัคซีน
3. เพื่อให้บริการทางวิชาการในด้านอนามัยระหว่างประเทศ และส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์

คำขวัญแรกของ “วันอนามัยโลก” (World Health Day”) เมื่อ พ.ศ. 2493 กล่าวไว้ว่า คือ “Know Your Own Health Services” เป็นภาษาไทยว่า “จงคุ้นเคยกับบริการอนามัยที่มีไว้เพื่อท่าน”

 ดังนั้นเมื่อรู้ถึงความสำคัญของ “World Health Day” แล้ว ก็อยากให้ทุก ๆ คนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว เพื่อสุขภายกายและสุขภาพใจที่ดี ตามคำขวัญของ “World Health Day” และควรตระหนักถึงสุขภาพอนามัยในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน

 

TAGS : Bangkokpattayahospital

Similar Posts